استخراج با سیال فوق بحرانی

مگنترون

استخراج کننده سوکسله

هموژنایزر التراسونیک

دستگاه کلونجر ( CLEVENGER )

برج تقطیر آکنده

تبخیر کننده لایه نازک ( THIN LAYER EVAPORATOR )