پایه ضدعفونی کننده مکانیکی

دستگاه AUTO SCM

سیستم ضدعفونی‌کننده مولتی اکسیدان نوکوید NOCOVID

UVC STERILIZER BOX

تونل های ضدعفونی کننده

دستگاه عفونت زدایی ازون

پلاسما استریلایزر

OZONE DISINFECTION MACHINE