گواهینامه ها و افتخارات

تلاش پرسنل شرکت فناوران سپیدجامگان که همواره با استواری و پشتکار در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده گام برداشته اند، سبب شده تا برگ های زرینی در تاریخچه ی افتخارات این شرکت رقم بخورد. بخش کوچکی از این افتخارات به شرح زیل میباشد.

استاندارد های ISO

اختراعات و افتخارات