استخراج با سیال فوق بحرانی

یک سیال فوق بحرانی خصوصیت مابین گاز و مایع را دارا می باشد.ویژگی اصلی سیال فوق بحرانی جهت استخراج چگالی بالای آن است.سیال فوق بحرانی،نفوذ پذیری زیاد و ویسکوزیته کمتر نسبت به حلال های مایع دارد و بهترین حلال در این روش جهت استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان CO2 است.این روش یک جایگزین مناسب برای روش های معمول بوده و از آن میتوان به ویژه جهت استخراج لیپیدها،اسانس ها و …استفاده کرد.