دستگاه کلونجر ( CLEVENGER )

برای جداسازی اسانس ها توسط روش تقطیر