صندلی MAGNO-CHAIR

صندلی بی اختیاری تکرر ادراری ( MAGNO-CHAIR )

بی اختیاری ادراری
• بی‌اختیاری‌ادرار‌به‌دفع‌غیرارادی‌ادرار‌می‌گویند.‌دفع‌ادرار‌هنگامی‌اتفاق‌می‌افتد‌که‌فشار‌داخل‌
مثانه‌از‌فشار‌ناشی‌از‌تون‌عضلات‌صاف‌و‌مخطط‌مجرای‌ادراری‌بالاتر‌رود.‌
• بسیاری‌از‌افراد‌مسن‌بی‌اختیاری‌ادرار‌را‌به‌عنوان‌نشانه‌ای‌از‌سن‌بالامی‌پذیرند‌و‌به‌پزشک‌مراجعه‌
نمی‌کنند.‌اما‌در‌واقع‌بی‌اختیاری‌ادرار‌تظاهری‌از‌یک‌بیماری‌زمینه‌ای‌است‌و‌گاه‌موقت‌بوده‌و
خودبخود‌برطرف‌می‌شود،‌اما‌در‌بیشتر‌موارد‌مزمن‌و‌پیشرونده‌است.
• بی‌اختیاری‌ادرار‌موقت‌می‌تواند‌به‌دنبال‌زایمان‌ایجاد‌شود.
• مهمترین‌عوامل‌خطر‌در‌بی‌اختیاری‌ادراری‌شامل‌بارداری‌و‌زایمان‌طبیعی،‌جراحی‌دستگاه‌ادراری،‌
ضعف‌عضالت‌کف‌لگن،‌سکته‌ی‌مغزی،‌چاقی‌مفرط،‌اختلالات‌مغزی‌مانند‌بیماری‌پارکینسون‌و‌
تمرینات‌شدید‌ورزشی‌است
• بی‌اختیاری‌استرسی‌)آناتومیک(‌رایج‌ترین‌نوع‌آن‌می‌باشد.‌این‌نوع‌بیماری‌بیشتر‌در‌زنان‌)بخصوص‌
پس‌از‌زایمانهای‌مکرر(‌رایج‌است‌و‌به‌علت‌به‌هم‌خوردن‌زاویه‌طبیعی‌گردن‌مثانه‌رخ‌می‌دهد.‌فرد‌
در‌مواقعی‌مانند‌عطسه‌و‌خنده‌دچار‌بی‌اختیاری‌ادرار‌می‌شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

برای نظر دادن اولین باش “صندلی MAGNO-CHAIR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.