در این دستگاه خشک کردن میوه و سبزیجات بر روی نقاله اتفاق می افتد . در فواصل مشخصی بر سبزی و میوه UV و  پلاسما تابیده می شود و از سمت دیگر سبزی و میوه خشک خارج می شود .