مگنت تراپی

دو‌بار‌تمرین‌در‌هفته:

 • افزایش‌5 برابری‌ متابولیسم‌ بافت چربی
 • 19 درصد‌ کاهش ‌چربی‌ها
 • 4 سانتیمتر‌ کاهش ‌سایز‌ دور‌کمر

مزایای میدان الکترومغناطیسی پالسی

تنها‌ روش ‌غیر‌تهاجمی ‌برای ‌چربی‌ سوزی ‌و‌عضله‌ سازی

 • روشی‌ غیر‌یون‌زا،‌بدون ‌القا‌ پرتو ‌و‌حرارت
 • بدون‌ نیاز‌ به‌ بیهوشی‌ یا‌ بی‌حسی
 • از‌بهبود‌ کامل‌ بافت‌ آسیب‌ دیده ‌یا‌ التهاب ‌حمایت‌ می‌کند.
 • درد‌ را‌ برطرف‌ می‌کند.
 • تورم‌ و‌التهاب ‌را‌ کاهش‌ می‌دهد.
 • گردش ‌خون‌ و‌سطح ‌اکسیژن‌ رسانی‌ به‌ بافت‌ ها‌ را‌ افزایش ‌می‌دهد.
 • از‌عملکرد‌ سیستم‌ عصبی ‌پشتیبانی‌ می‌نماید.
 • روند‌ بهبود‌ طبیعی‌ بدن‌ را‌ تحریك‌ می‌کند.
 • تسریع‌ بهبود‌ استخوان
 • افزایش ‌عملکرد‌ عضلانی
 • کاهش ‌اثرات ‌استرس
 • فرایند‌ چربی‌ سوزی‌ را‌ القا‌ می‌نماید.

مگنت تراپی با دستگاه مگنزیا چیست ؟

مگنت تراپی یک روش بی خطر و غیرتهاجمی است که امروزه در پزشکی کاربردهای زیادی دارد. بدین صورت که پالسهای مغناطیسی از فاصله نزدیک به بدن شخص در ناحیه آسیب دیده اعمال شده و باعث تحریک و بهبود سلولهای آسیبدیده میشود. واحد مگنت تراپی براساس گاوس اندازه گیری میشود. انرژی مغناطیسی مورد استفاده مگنت تراپی به وسیله دستگاههای خانگی و یا کلینیکال بین 200 تا 10000 گاوس، با توجه به اندیکاسیون مدنظر میباشد.

مکانیسم مگنت تراپی Magnesia چگونه است ؟

مکانیسم اثر گذاری مگنت تراپی با Magnesia همان استفاده از امواج الکترومغناطیسی جهت سرعت بخشیدن به بهبود بافت ،کاهش درد و التهاب ، ترشح برخی از ترکیبات، انتقال پیامها در سیستم عصبی ودر نهایت بهبود فرآیندهای فیزیولوژیک بدن و تاثیرات مثبت درمانی است. همانطورکه میدانیم امواج مغناطیس در بدن و محیط ما وجود دارند. با استفاده از دستگاه مگنزیا و با کمک جریان برق و آهن ربای اختصاصی، یک میدان مغناطیسی قابل کنترل ایجاد شده و از طریق هندپیسهای دستگاه بصورت پالسی به بافت وارد میشود. شدت ، توان و عمق نفوذ پالسهایی که در مگنت تراپی با Magnesia اعمال میشود با توجه به نوع اندیکاسیون و میزان سالمتی فرد متفاوت است . مگنت تراپی با تشخیص پزشک و تعداد جلسات مورد نیاز ، اثرات مثبتی را در روند بهبود دارد.

مگنت تراپی Magnesia با تکنولوژی PEMF Pulsed Electro Magnetic Field

امواج مغناطیسی در مگنزیا موجب افزایش جریان خون در عروق و مویرگهای کوچک شده که این امرضمن کاهش درد و التهاب ، موجب خروج مواد زائد بافت مانند اسید الکتیک میشود.همچنین افزایش جریان خون ناشی از این فرآیند ، باعث انتقال بیشتر مواد ضروری به اندامها میشود.در واقع امواج حاصل از مگنزیا باعث تعدیل متابولیسم سلولی ،تحریک عضالت بصورت انقباضهای کنترل شده و منظم و نهایتا بهبود وضعیت عضالت در ناحیه تحت درمان میشود . درواقع تئوری پشت روش مگنت تراپی این است که برخی از آسیبها به دلیل عدم تعادل میدانهای مغناطیسی بدن ایجاد میشوند، در صورتیکه بتوان باالنسی در میدانهای مغناطیسی سلول و تعادل تبادالت یونی سلول فراهم کرد، میتوان برخی از آسیبهای عضالنی یا عصبی و غیره را کاهش داد. یونهای کلسیم و پتاسیم یونهایی هستند که در ارسال پیامهای سلولی نقش مهمی دارند. امروزه برخی براین باورند که مگنت تراپی بر نحوه عملکرد این یونها موثراست

کاربردهای پزشکی مگنت تراپی باMagnesia چیست؟

مگنت تراپی با Magnesia کاربردهای پزشکی مختلفی دارد و میتواند به تنهایی و یا همراه با سایر روشهای دیگر در الینهای مختلف پزشکی مانند فیزیوتراپی ، طب فیزیکی و توانبخشی ، ارتوپدی ، الغری و تناسب اندام و …استفاده شود

تاثیرات مگنت تراپی با Magnesia عبارتند از :

-1کاهش انواع دردهای عضالنی و مفصلی

-2بهبود آسیبهای ورزشی

-3افزایش گردش خون موضعی و عمومی

-4کمک به روند بازسازی عضالت آسیب دیده

-5بهبود فرآیندهای فیزیولوژیک بدن

-6کاهش خستگی و اسپاسم عضالت

-7 کمک به ریلکس شدن عضالت و افزایش کیفیت خواب

-8انتقال بهترترکیبات ضروری به سلولها

-9تحریک ترشح هورمونهای ضد درد مانند اندورفین

-10تقویت سیستم ایمنی بدن

-11بهبود فعالیت آنزیمها

-12کمک به فرآیند چربی سوزی و کاهش سلولیت

-13کاهش التهاب و تورم بافت

-14دفع مواد زائد عضالت مانند اسید الکتیک

-15کمک به ترمیم آسیبهای استخوانی

-16 تقویت عضالت ضعیف شده مانند کف لگن

-17التیام و بهبود زخم

اندیکاسیونهای اختصاصی مگنت تراپی با Magnesia کدامند؟

-1 Magnesia در درمانهای فیزیوتراپی و توانبخشی

یکی از اندیکاسیونهای پرکاربرد مگنزیا دردرمانهای فیزیوتراپی و توانبخشی است .کنترل درد،کاهش التهاب و تورم و سفتی بافت ،کمک به ریلکسیشن عضالت ، بهبود آسیبهای ورزشی ، کاهش خستگی و اسپاسمهای ایجاده شده ، تقویت عضالت ضعیف شده ، بهبود گردش خون دراثر انبساط عروقی ، افزایش تولید الیگوپپتیدهایی متشکل از نوروترنسمیترها جهت تسکین دهندگی ، تسهیل آنژیوژنز ، بازسازی بافتهای نرم و عصبی ، التیام آسیبهای استخوانی ، کمک به بهبود تبادالت یونی بین سلولی و متعادل کردن تجمع ترکیبات ، افزایش اکسیژن رسانی و استفاده از اکسیژن بافت ، تسکین دردهای اسکلتی _عضالنی ، بهبود کیفیت خواب ،انعطاف پذیری و افزایش سرزندگی از نتایج چشمگیر مگنت تراپی در فیزیوتراپی است . مگنت تراپی با مگنزیا در تشخیصهای پزشکی طب فیزیکی و فیزیوتراپی به تنهایی و یا با سایر درمانهای اختصاصی قابل استفاده است . تعداد جلسات مگنزیا، با توجه به نوع آسیب ، شرایط بیمار و روند درمان متفاوت است و پزشک میتواند از 5 الی 15 دقیقه در هر جلسه درمانی از مگنزیا در اندیکاسیونهای یاد شده استفاده کند.

-2 Magnesia در درمانهای لاغری و زیبایی

اندیکاسیون دیگر مگنزیا در درمانهای الغری و زیبایی ، کاهش سایز و مدلینگ بدن است . در اندیکاسیون الغری با مگنزیا ، انرژی الکترومغناطیسی تنظیم شده با هدف قراردادن سلولهای عصبی عضالنی و ایجاد انقباضهای عضالنی متوالی باعث تحریک ماهیچه های تحت درمان میشود.این فرآیند شبیه سازی انقباض طبیعی عضالت بدن در حین فعالیتهای ورزشی است و میتوان با تنظیمات دستگاه مگنت تراپی ،میزان حداکثری آنرا ایجاد کرد. در انقباضات ماهیچه ها و عضالت به حجم زیادی از انرژی نیاز است. وقتی از روش مگنت تراپی برای این تحریکات استفاده میشود، انرژی از سلولهای چربی کنار ماهیچه ها و عضالت گرفته شده و باعث کاهش ضخامت چربی در بافت های مورد نظر، بدون آسیب به مفاصل میشود.درواقع استفاد ه از مگنزیا در الغری و مدلینگ بدن باعث افزایش و تقویت فیبرهای عضالنی شده و اثراتی مانند فعالیت ورزشی طبیعی در کاهش حجم و ضخامت چربی را دارد. همچنین ضربات پالسی که از هندپیسهای دستگاه مگنزیا به بافت چربی یا سلولیت وارد میشود ،کمک به افزایش سیرکوالسیون و گردش خون مویرگی نموده و سلولیتهایی را که بعلت انباشتگی چربی و عدم خونرسانی سفت شده اند را تحریک و ظاهر نامناسب آنها را بهبود میدهد.

-3 Magnesia در درمانهای بی اختیاری ادرار ومدفوع

یکی از کاربردهای دیگر مگنزیا دردرمانهای بی اختیاری ادرار و مدفوع و تقویت عضالت کف لگن در بانوان و آقایان است. همانطور که اشاره کردیم با کمک مگنت تراپی و تحریک الکترومغناطیسی بافتهای عصبی و عضالنی فعال شده و عضالت ضعیف تقویت میشود. بی اختیاری ادرار و یا مدفوع بدالیل مختلف از جمله افزایش سن ، بارداری و زایمان ،آسیبهای اعصاب و یا ستون فقرات، جراحی پروستات، چاقی و اضافه وزن و… ایجاد میشودکه منجر به شل شدگی عضالت مربوطه ، عدم کنترل دفع و اختالالت جنسی میشود. در روش مگنت تراپی با مگنزیا ،امواج الکترومغناطیسی ازطریق صندلی ، عضالت مربوطه را تحریک و تقویت میکند. با توجه به اینکه شدت و نوع بی اختیاری ادرار و مدفوع در افراد متفاوت است، تعداد جلسات و دوره درمان مگنت تراپی توسط پزشک مشخص میشود.

کنترااندیکاسیونهایMagnesia کدامند ؟

برای دانستن کنترااندیکاسیونهای مگنزیا میبایست با پزشک خود مشورت کنید،اما بطورکلی کنترااندیکاسیونهای مگنت تراپی عبارتند از :

-1بیماریهای صرع ،ام اس ،آریتمی یا مشکالت قلبی ، بیماریهای زمینه ای و…

-2افراد دارای ایمپلنتهای فلزی ،توده های بدخیم ،عفونتهای حاد و…

-3مصرف برخی از داروها مانند انسولین ،کمو تراپها و..

-4دوران بارداری و شیردهی

-5بیماری فشارخون ، اشکاالت خونریزی ، مسمومیت الکلی و مواد مخدر

مزایای عمومی مگنت تراپی با Magnesia چیست؟

-1روشی غیرتهاجمی ، ایمن و بی عارضه

-2بدون نیاز به دوره نقاهت

-3قابل استفاده به تنهایی و یا همراه با سایر روشهای تشخیصی

-4هزینه مقرون به صرفه

-5بدون نیاز به آمادگی خاص

-6قابل استفاده با لباس

-7انجام فعالیتهای روزانه در طول مدت درمان

مزایای تخصصی مگنت تراپی با Magnesia چیست؟

-1استفاده از بهترین فن آوری

PEMF -2تقویت ماکزیمم انقباض عضالنی

-3روشی غیریون زا ،بدون القا پرتو و حرارت

-4بدون نیاز به بیهوشی یا بی حسی

-5کاهش تورم و التهاب بافت

-6افزایش گردش خون و سطح اکسیژن رسانی به بافتها

-7افزایش عملکرد عضالنی

-8القا فرآیند چربی سوزی بصورت غیر تهاجمی

-9قابل استفاده به تنهایی و یا بصورت کامبینیشن تراپی در الینهای درد ،طب فیزیکی ،لاغری

-10بدون درد و ناراحتی هنگام استفاده برای بیمار

عوارض مگنت تراپی با Magnesia چیست ؟

همانطور که اشاره کردیم مگنت تراپی روشی ایمن است و معموال عوارض کمی از آن گزارش میشود. البته تشخیص و درمان با مگنت تراپی حتما باید تحت نظر پزشک باشد که تنظیمات دستگاه مگنزیا ،تعداد و مدت زمان جلسات با توجه به نوع عارضه و وضعیت سالمت فرد ،تعیین شود. در صورت استفاده ناصحیح از دستگاه ، ممکن است در برخی از افراد عوارضی مانند سوزش و یا درد خفیف در ناحیه تحت درمان ایجاد شود که با گذشت چند روز ازبین میرود.

پروتکل پیشنهادی Magnesia چند جلسه است؟

پروتکل پیشنهادی مگنزیا براساس سالمت فرد ، ماهیت و شدت عارضه ، نوع اندیکاسیون ، سن فرد و تشخیص پزشک تعیین میگردد. جلسات بصورت یک الی سه جلسه در هفته و مدت زمان آن از 5 الی 30 دقیقه تا 10 جلسه و با توجه به روش درمان و نوع اندیکاسیون متفاوت است. فواصل درمانی هم با در نظر گرفتن شرح حال توصیه میشود. همچنین پزشک میتواند از روش مگنت تراپی بوسیله مگنزیا به تنهایی ویا در کنار سایر روشها جهت دستیابی به نتیجه مدنظر استفاده کند.

آمادگیهای الزم قبل از استفاده از مگنزیا:

 -1مشاوره با پزشک و دادن شرح حال

-2عدم استفاده از فلزات و بدلیجات در طول جلسات درمانی

مراقبتهای بعد از استفاده ازMagnesia :

همانطور که گفتیم مگنت تراپی با استفاده از مگنزیا علیرغم کاربردهای متفاوت آن ،روش ایمن و بی خطریست.پزشک با درنظر گرفتن شرح حال و سالمت فرد ، طول درمان و مدت زمان استفاده از مگنزیا را مشخص میکند. مگنت تراپی با مگنزیا درمانی غیرتهاجمی و بدون نیاز به دوره نقاهت و با هزینه مقرون به صرفه میباشد.

فواصل درمان با Magnesia به چه صورت است؟

فواصل درمان با مگنزیا ،در آسیبهای بافتی که مشکل مزمن بوده یا دورههای بازگشت یا عود مجدد داشته باشد،یک یا دو بار در هفته به تنهایی و یا در کنارسایر روشها پیشنهاد میشود. برای رفع خستگی و ریلکسیشن عضالت معموال یک جلسه در هفته کافیست . درموارد الغری نیز دو یا سه جلسه بصورت هفتگی توصیه میشود.

روش انجام کار با Magnesia چگونه است ؟

معموال تعداد جلسات مگنزیا از دوالی سه بار درهفته حداقل زمانی 5 تا نهایت 15 دقیقه به تنهایی و یا درکنار سایر روشها توصیه میشود. البته این موارد با تشخیص پزشک مربوطه میتواند متغییر باشد. پزشک پس از بررسی نوع آسیب ، علت بوجود آمدن ، وضعیت درمان تعداد جلسات و فواصل زمانی را برای شخص مشخص میکند .

کاربردهای Magnesia در لاین های پزشکی

مناسب برای متخصصین درد، فیزیوتراپیستها ، پزشکان عمومی، طب فیزیکی و توانبخشی ، اپراتورهای لاغری

نحوه سفارش و ارسال دستگاه Magnesia 

۱.تماس با واحد فروش و یا کارشناسان فروش شرکت فن آوران سپیدجامگان

.2 ثبت اطالعات پزشک توسط کارشناس مربوطه

.3 اعالم شرایط اقساطی و یا نقدی خرید توسط کارشناس به پزشک

.4 ثبت سفارش و صدور فاکتور خدمات نصب و آموزش

.5 ارسال دستگاه به مراکز سراسر کشور

.6 تماس کارشناس پیشتیبانی واحد نصب با پزشک جهت هماهنگی نصب و آموزش رایگان دستگاه در کلیه شهر های کشور ) حتی شهرستان های کوچک(

.7 حضور کارشناس نصب و آموزش دستگاه در زمان و مکان هماهنگ شده با پزشک

.8 آنباکسینگ و نصب دستگاه در حضور پزشک

.9 ارائه ضمانت نامه و برگه گارانتی دستگاه

سخن آخر:

مگنت تراپی با Magnesia یک روش ایمن و غیر تهاجمی است که کاربردهای زیادی در پزشکی امروزدارد و به تنهایی یا در کنار سایر روشها قابل انجام است. این روش بدون نیاز به دوره نقاهت و یا مراقبتهای خاص بوده و بدلیل عدم تداخل در فعالیتهای روزانه وتاثیرات مثبت مورد استقبال پزشکان و بیماران قرار گرفته است.