هموژنایزر التراسونیک

هموژنایزر التراسونیک (Ultrasonic Homogenizer)  دستگاهی جهت تبدیل یک جریان الکتریکی به یک ارتعاش مکانیکی است که از این طریق سبب همگن شدن محلول می‌شود.
این دستگاه با ایجاد امواج شدید در یک محیط مایع کار می‌کند.
امواج باعث جریان در مایع شده و تحت شرایط مناسب موجب حباب میشود.
از نیروی حاصل از انفجار حباب و همچنین از جریان‌های اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی برای همگن‌سازی و تخریب سلول استفاده می‌شود.
یکی از کاربردهای آن استخراج عصاره گیاهی و سایر مواد موثره از گیاهان می باشد.