هولدر اتصال به هندپیس لیزر دستگاه کولینگ

با قابلیت سازگاری و تنظیم آسان با انواع دستگاه های لیزر،با قابلیت سازگاری و تنظیم آسان با انواع دستگاه های لیزر