جای گذاری لوله قفسه سینه در کمتر از ۲۰ ثانیه ، با استفاده از قانون ارشمیدس زمانی که دو فک داخل فضای بین قفسه سینه فرو برده شد با استفاده از چرخش باز می شود و توسط سوراخی که در انتها تعبیه شده لوله ، جهت جاگذاری در قفسه سینه فرو می رود .