OZONE DISINFECTION MACHINE

اُزون میکرو ارگانیسم های مختلف نظیر انواع باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها ، مخمر ها ، اسپور ها و هاگ های منتشر شونده از طریق آب و هوا را از بین می برد و به نحو مطلوب و بسیار موثری انواع آلودگی های میکروبی را کاهش می دهد لذا از این گاز به عنوان استریلیزه کننده قوی یاد می شود . کاربری آسان و قابلیت ضد عفونی کنندگی دستگاه ها و ابزار ها ، تخت ها ، البسه بیمارستانی و تشک و بالش هایی که در اطاق عمل ها استفاده می شود از نکات قابل توجه این دستگاه می باشد .