شیلد محافظ صورت پزشکی

دسته بندی

شیلد محافظ صورت  تولید شده با تلق ساخت شرکت فن آوران سپیدجامگان میباشد. کیفیت شیلدهای در حدی است که می تواند بارها و تا هنگامی که آلوده نشده است استفاده شود.